توری پرسی

ردیفمحصولچشمهضخامت مفتولوزنمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش  
1توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 3.02×23.0 mm8.0 kgتهرانکیلوگرم23500سبد خرید
2توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 3.42×23.4 mm10.2 kgتهرانکیلوگرم23500سبد خرید
3توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 3.62×23.6 mm11.0 kgتهرانکیلوگرم23500سبد خرید
4توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 3.82×23.8 mm14.0 kgتهرانکیلوگرم23500سبد خرید
5توری پرسی چشمه 3×3 مفتول 4.03×34.0 mm10.5 kgتهرانکیلوگرم23500سبد خرید
6توری پرسی چشمه 3×3 مفتول 4.53×34.5 mm13.5 kgتهرانکیلوگرم23500سبد خرید
7توری پرسی چشمه 4×4 مفتول 3.04×43.0 mm6.0 kgتهرانکیلوگرم23500سبد خرید
8توری پرسی چشمه 4×4 مفتول 3.34×43.3 mm6.2 kgتهرانکیلوگرم23500سبد خرید
9توری پرسی چشمه 4×4 مفتول 3.64×43.6 mm7.0 kgتهرانکیلوگرم23500سبد خرید
10توری پرسی چشمه 4×4 مفتول 4.04×44.0 mm9.0 kgتهرانکیلوگرم23500سبد خرید
11توری پرسی چشمه 5×5 مفتول 4.55×54.5 mm9.0 kgتهرانکیلوگرم23500سبد خرید
آخرین به روز رسانی قیمت:1401/03/02- ساعت : 12:25