توری سرندی

محصولضخامت مفتولچشمهابعاد برگ (m)واحد قیمتمحل بارگیریقیمتثبت سفارش
توری سرندی برگی چشمه 4 مفتول 3 2.0 2.0 mm4×4 mmسفارشیبرگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه5 مفتول 3 ، طول 1.502.0 mm5×5 mmسفارشیبرگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 6مفتول 3.103.10 mm6×6 mmسفارشیبرگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 7 مفتول 3.30 3.30 mm7×7 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 8 مفتول 3.50 3.50 mm8×8 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 9 مفتول 3.70 3.70 mm9×9 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 10مفتول 3.70 3.70 mm10×10 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 12 ،مفتول 4.20 4.20 mm12×12 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 15، مفتول 4.50 4.50 mm15×15 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 18 ،مفتول 4.80 4.80 mm18×18 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 20، مفتول 5.20 5.20 mm20×20 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 25، مفتول 5.60 5.60 mm25×25 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 30 ،مفتول 6.10 6.10 mm30×30 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 35 ،مفتول 6.50 6.50 mm35×35 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 40 ،مفتول 7.30 7.30 mm40×40 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 40 ،مفتول 7.30 7.30 mm40×40 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 45 ،مفتول 7.50 7.50 mm45×45 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 50، مفتول 8.30mm8.3050×50 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 60 ،مفتول 9 9 mm60×60 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 70، مفتول 10 mm1070×70 mmسفارشیبرگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 80، مفتول 10 mm1080×80 mmسفارشیبرگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 80، مفتول 10.5mm10.580×80 mmسفارشیبرگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 90، مفتول 12mm1280×80 mmسفارشیبرگتهرانتوافقی
آخرین به روز رسانی قیمت :1401/03/02- ساعت 12:15
توضیحات:توری های سرندی بافتنی با مفتول وچشمه های استاندارد و منطبق با یکدیگر تولید می گرددو همچنین اگرمشتری با مفتول های خارج از استانداردرخواست کنددرصورت امکان قابل تولید می باشد.
ابعاد استاندارد هر برگ 2×1 و 1.5×1 متر و یا رولی می باشد که بنابه در خواست مشتری خارج از این ابعاد نیز به طور سفارشی قابل تولید می باشد.
ردیفمحصولضخامت مفتولچشمهطولعرضواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1توری سرندی رولی چشمه 1 مفتول 11 mm1×1 mmسفارشیسفارشیرولتوافقیسبد خرید
2توری سرندی رولی چشمه 2مفتول 1.5 1.5 mm2×2 mmسفارشیسفارشیرولتوافقیسبد خرید
3توری سرندی رولی چشمه 3 مفتول 1.5 1.5 mm3×3 mmسفارشیسفارشیرولتوافقیسبد خرید
آخرین به روز رسانی قیمت : 1401/03/02ساعت : 12:20