برگزاری سمینارچالش گازدرزنجیره فولاد

چالش گاز درزنجیره فولاد

مقدمه : سمینارچالش های گاز درزنجیره فولادبرای معرفی ظرفیت های موجود در بخش صنایع فولادو همچنین زنجیره فولاد جهت تعلملات مناسب با حوزه گاز و همچنین چالش های پیش رو در سطح ملیبرگزار می گردد.با توجه به نیاز صنایع حوزه گاز و پتروشیمی در این حوزه می طلبد که در سطح ملیاین هم اندیشی مشترک […]