بازار بیلیت و فولاد درآسیا و چین

بازار فولادوبیلت

بازار فولادوبیلت در هفته های اخیر رشد خوبی داشته و این رشد دربازار روند توزیع خوبی داشته است.بازار فولادوبیلت در آسیا با توجه به ماهای قبل آن تامقداری ازرکود خارج و روند رو به رشدی داشته است. هفته گذشته قیمت بیلت در بازار داخلی چین 11 دلار رشد داشته 764 دلار هر تن با 13 […]