قیمت گابیون با مفتول گالوانیزه گرم

قیمت گابیون با مفتول گالوانیزه گرم

گابیون ها در بازار به صورت رول می باشند و با توجه به نوع کاربریشان می توان یه شکل باکس نیز در آورد .
گاهی مهندیسن اجرا برای ساخت سازه دیواری آنرا به شکل باکس در می آورند .