برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری درصنعت فولاد

فرصت

مقدمه ای بر همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنعت فولاد: سرمایه گذاری در صنعت فولاد با توجه توسعه روز افزون این حوزه و لزوم توجه به رونق آنکه جز صنایع اصلی کشور می باشد و توجه به فرصت های سرمایه گذاری در صنعت فولاد باعث توسعه هر چه بیشتر در این حوزه می باشد […]

نگاهی به بازارسنگ آهن وبیلت سی آی اس

بازارسنگ آهن وبیلت

بازارسنگ آهن وبیلت در یک نگاه : بازارسنگ آهن و بیلت به طور پیوسته بسیار وابسته به هم بوده و تغیرات دربازارسنگ آهن وبیلت و همچنین عرضه و تقاضاروی آن روی هم اثردارند.قیمت روی سنگ آهن روی بیلت تاثیر مستقیم روی قیمت بیلت کی گذارد.با توجه به نوسانات قیمت سنگ آهن باید تاثیر آنرا روی […]

برگزاری سمینارچالش گازدرزنجیره فولاد

چالش گاز درزنجیره فولاد

مقدمه : سمینارچالش های گاز درزنجیره فولادبرای معرفی ظرفیت های موجود در بخش صنایع فولادو همچنین زنجیره فولاد جهت تعلملات مناسب با حوزه گاز و همچنین چالش های پیش رو در سطح ملیبرگزار می گردد.با توجه به نیاز صنایع حوزه گاز و پتروشیمی در این حوزه می طلبد که در سطح ملیاین هم اندیشی مشترک […]