تحولات اقتصادی چین دربازارفولاد

تحولات اقتصادی چین دربازارفولاد

تحولات اقتصادی چین دربازارفولاد با توجه به موج قرنطینه در شهر های این کشور بسیار متاثر از آن بود است.در تحلیل این موضوع که تحولات اقتصادی چین دربازارفولاد روند نزولی تولید فولاد خود در سال جاری ادامه می دهد و همین خبر بر بازار سنگ آهن اثر منفی داشته قیمت را کاهش داد. بنا بر […]

بازارجهانی سنگ آهن وبیلت وارداتی در چین

بازارجهانی سنگ آهن وبیلت

باید دانست وضعیت بازارجهانی سنگ آهن وبیلت وارداتی درچین بسیار به هم وابسته اند در بازار های جهانی قیمت موجود دربازارجهانی سنگ آهن وبیلت اثر مهمی در میزان معاملات مقاطع مختلفی می گذارد.در این مفاله تحلیلی خبری می خواهیم هم وضعیت بازارجهانی ستگ و بیلت وارداتی درچین بپردازیم.اما درابتدا به تحلیل بازار جهانی سنگ آهن […]