توری مرغی و توری فرنگی (بچه گابیون)

توری مرغی

تفاوت توری مرغی و فرنگی بیشتر مردم به دلیل وجود شباهت زیاد میان توری فرنگی (بچه گابیون) و توری مرغی آن ها را به اشتباه توری مرغی می نامند ولی در توری فرنگی با توری مرغی تفاوت هایی دارد. اندازه چشمه های توری فرنگی شبیه به توری مرغی و گابیون ها شش ضلعی است اما […]