کاربرد توری اکسپندد متال در نماسازی ساختمان

اکسپندد متال

مقدمه در این مقاله، به یکی از کاربرد های توری اکسپندد متال می پردازیم از توری اکسپندد متال ها اغلب به عنوان یک نما خوب و زیبا  برای حفاظت از نمای اصلی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به اینکه یکی از پشنهادات معماران نماکاران  به کارفرمیان در سازه  نماهای ساختمان مدرن امروزی […]