نقش صنعت فولاد بر توسعه

آهن

ازدهه 1950، سیاست ها و استراتژی ها و الگوهای گوناگونی توسط کشورهای جهان سوم برای رسیدن به توسعه صنعتی اتخاذ شد که اغلب در عمل ناموفق بوده اند. از تجربه های موفق 6 دهه اخیر، به تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا و برزیل و در دهه های اخیر به رشد شتابان چین می توان اشاره […]