شرکت تولیدی فولاد صنعت

گابیون

محصولضخامت مفتولوزن هر متر مربعواحد قیمتقیمت
توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 1.71.7 mm0.7 kgمتر مربع29100
توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 2.02.0 mm0.8 kgمتر مربع32100
توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 2.52.5 mm1.5 kgکیلوگرم38400
توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 3.03.0 mm2.0 kgکیلوگرم37900
توری گابیون چشمه 8×6 مفتول 3.03.0 mm3 kgکیلوگرم38900
آخرین به روز رسانی قیمت:1402/06/30- ساعت : 12:18