شرکت تولیدی فولاد صنعت

گابیون

محصولضخامت مفتولوزن هر متر مربعواحد قیمتقیمت
توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 1.51.5 mm0.48 kgمتر مربع34000
توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 2.02.0 mm0.8 kgمتر مربع37500
توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 2.52.5 mm1.5 kgکیلوگرم45000
توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 3.03.0 mm2.0 kgکیلوگرم44000
توری گابیون چشمه 8×6 مفتول 3.03.0 mm3 kgکیلوگرم47000
آخرین به روز رسانی قیمت:1403/04/04- ساعت : 13:03