شرکت تولیدی فولاد صنعت

مفتول گالوانیزه

محصولضخامت مفتولنوع گالوانیزهقیمت
مفتول 0.9 گالوانیزه گرمmm0.9گرم55000
سیم مفتول 1.2گالوانیزه گرم 1.2 mmگرم47000
سیم رابیتس بندی مفتول 1.21.2 mmسرد45500
سیم اسکوپ مفتول 1.51.5 mmسرد45500
مفتول 2 گالوانیزه گرم2.0 mmگرم42600
مفتول 2.2 گالوانیزه گرم2.2 mmگرم42500
مفتول 2.4 گالوانیزه گرم2.4 mmگرم42500
مفتول 2.8 گالوانیزه گرم2.8 mmگرم42500
مفتول 3 گالوانیزه گرم3.0 mmگرم42500
مفتول 3.5 گالوانیزه گرم3.5 mmگرم42500
مفتول 4 گالوانیزه گرم4.0 mmگرم42600
آخرین به روز رسانی قیمت:1403/04/24- ساعت : 13:10