شرکت تولیدی فولاد صنعت

مفتول گالوانیزه

محصولضخامت مفتولنوع گالوانیزهقیمت
مفتول 1 گالوانیزه گرمmm1.0گرم30900
سیم رابیتس بندی مفتول 1.21.2 mmگرم27500
سیم اسکوپ مفتول 1.51.5 mmگرم27500
مفتول 2 گالوانیزه گرم2.0 mmگرم23900
مفتول 2.2 گالوانیزه گرم2.2 mmگرم24100
مفتول 2.4 گالوانیزه گرم2.4 mmگرم24100
مفتول 2.8 گالوانیزه گرم2.8 mmگرم24100
مفتول 3 گالوانیزه گرم3.0 mmگرم24100
مفتول 3.5 گالوانیزه گرم3.5 mmگرم24100
مفتول 4 گالوانیزه گرم4.0 mmگرم23900
آخرین به روز رسانی قیمت :1401/09/07- ساعت : 12:40