گروه تولیدی بازرگانی فولاد صنعت

مفتول مسوار

ردیفمحصولضخامتمحل بارگیریواحد قیمتقیمت
1مفتول مسوار ضخامت 1.21.2 mmتهرانکیلوگرم26900
2مفتول مسوار ضخامت 1.5 الی 1.81.5 تا 1.8 mmتهرانکیلوگرم26900
3مفتول مسوار ضخامت 2 الی 2.42 تا 2.4 mmتهرانکیلوگرم25300
4مفتول مسوار ضخامت 2.5 الی 2.92.5 تا 2.9 mmتهرانکیلوگرم25000
5مفتول مسوار ضخامت 3 الی 3.83 تا 3.8 mmتهرانکیلوگرم24700
6مفتول مسوار ضخامت 4 الی 5.54 تا 5.5 mmتهرانکیلوگرم24600
7مفتول مسوار ضخامت 5.8 الی 75.8 تا 7 mmتهرانکیلوگرم24800
8مفتول مسوار ضخامت 7.2 الی 87.2 تا 8 mm تهرانکیلوگرم25100
آخرین به روز رسانی قیمت :1401/04/05- ساعت 13:30