مفتول مسوار

ردیفمحصولضخامتمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1مفتول مسوار ضخامت 1.21.2 mmتهرانکیلوگرم26820سبد خرید
2مفتول مسوار ضخامت 1.51.5 mmتهرانکیلوگرم26800سبد خرید
3مفتول مسوار ضخامت 22 mmتهرانکیلوگرم25200سبد خرید
4مفتول مسوار ضخامت 2.52.5 mmتهرانکیلوگرم24900سبد خرید
5مفتول مسوار ضخامت 33mmتهرانکیلوگرم24600سبد خرید
6مفتول مسوار ضخامت 44mmتهرانکیلوگرم24500سبد خرید
آخرین به روز رسانی قیمت :1401/03/03- ساعت 12:30