مفتول مسوار

ردیفمحصولضخامتمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1مفتول مسوار ضخامت 1.21.2 mmتهرانکیلوگرم22650سبد خرید
2مفتول مسوار ضخامت 1.51.5 mmتهرانکیلوگرم22650سبد خرید
3مفتول مسوار ضخامت 22 mmتهرانکیلوگرم22150سبد خرید
4مفتول مسوار ضخامت 2.52.5 mmتهرانکیلوگرم21800سبد خرید
5مفتول مسوار ضخامت 33.8mmتهرانکیلوگرم21500سبد خرید
6مفتول مسوار ضخامت 44mmتهرانکیلوگرم21500سبد خرید
آخرین به روز رسانی قیمت : 1400/05/06- ساعت 10:20