مفتول مسوار

ردیفمحصولضخامتمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1مفتول مسوار ضخامت 1.21.2 mmتهرانکیلوگرم22650سبد خرید
2مفتول مسوار ضخامت 1.51.5 mmتهرانکیلوگرم22600سبد خرید
3مفتول مسوار ضخامت 22 mmتهرانکیلوگرم22200سبد خرید
4مفتول مسوار ضخامت 2.52.5 mmتهرانکیلوگرم21900سبد خرید
5مفتول مسوار ضخامت 33mmتهرانکیلوگرم21700سبد خرید
6مفتول مسوار ضخامت 44mmتهرانکیلوگرم21600سبد خرید
آخرین به روز رسانی قیمت :1400/08/04- ساعت 13:40