مفتول مسوار

ردیفمحصولضخامتمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1مفتول مسوار ضخامت 1.21.2 mmتهرانکیلوگرم21150سبد خرید
2مفتول مسوار ضخامت 1.51.5 mmتهرانکیلوگرم21100سبد خرید
3مفتول مسوار ضخامت 22 mmتهرانکیلوگرم19900سبد خرید
4مفتول مسوار ضخامت 2.52.5 mmتهرانکیلوگرم19700سبد خرید
5مفتول مسوار ضخامت 33.8mmتهرانکیلوگرم19500سبد خرید
6مفتول مسوار ضخامت 44mmتهرانکیلوگرم19500سبد خرید
آخرین به روز رسانی قیمت : 1400/02/18- ساعت 10:20