مش

ردیفمحصولسایز میلگردچشمهطول × عرضوزن هر متر مربعمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 106 mm10 cm2×6 m4.680 kgتهرانکیلوگرم16400سبد خرید
2توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 156 mm15 cm2×6 m3.120 kgتهرانکیلوگرم16400سبد خرید
3توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 206 mm20 cm2×6 m2.340 kgتهرانکیلوگرم16400سبد خرید
4توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 256 mm25 cm2×6 m1.870 kgتهرانکیلوگرم16400سبد خرید
5توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 306 mm30 cm2×6 m1.560 kgتهرانکیلوگرم16400سبد خرید
6توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 108 mm10 cm2×6 m8.320 kgتهرانکیلوگرم16400سبد خرید
7توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 158 mm15 cm2×6 m5.550 kgتهرانکیلوگرم16400سبد خرید
8توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 208 mm20 cm2×6 m4.160 kgتهرانکیلوگرم16400سبد خرید
9توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 258 mm25 cm2×6 m3.330 kgتهرانکیلوگرم16400سبد خرید
10توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 308 mm30 cm2×6 m2.780 kgتهرانکیلوگرم16400سبد خرید
11توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 108 mm10 cm2×6 m8.320 kgتهرانکیلوگرم14900سبد خرید
12توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 158 mm15 cm2×6 m5.550 kgتهرانکیلوگرم14900سبد خرید
13توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 208 mm20 cm2×6 m4.160 kgتهرانکیلوگرم14900سبد خرید
14توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 258 mm25 cm2×6 m3.330 kgتهرانکیلوگرم14900سبد خرید
15توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 308 mm30 cm2×6 m2.780 kgتهرانکیلوگرم14900سبد خرید
16توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 1010 mm10 cm2×6 m13.000 kgتهرانکیلوگرم14700سبد خرید
17توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 1510 mm15 cm2×6 m8.660 kgتهرانکیلوگرم14700سبد خرید
18توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 2010 mm20 cm2×6 m6.500 kgتهرانکیلوگرم14700سبد خرید
19توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 2510 mm25 cm2×6 m5.200 kgتهرانکیلوگرم14700سبد خرید
20توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 3010 mm30 cm2×6 m4.340 kgتهرانکیلوگرم14700سبد خرید
21توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 1012 mm10 cm2×6 m18.720 kgتهرانکیلوگرم15400سبد خرید
22توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 1512 mm15 cm2×6 m12.480 kgتهرانکیلوگرم15400سبد خرید
23توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 2012 mm20 cm2×6 m9.360 kgتهرانکیلوگرم15400سبد خرید
24توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 2512 mm25 cm2×6 m7.500 kgتهرانکیلوگرم15400سبد خرید
25توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 3012 mm30 cm2×6 m6.240 kgتهرانکیلوگرم15400سبد خرید
26توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 1014 mm10 cm2×6 m25.480 kgتهرانکیلوگرم16040سبد خرید
27توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 1514 mm15 cm2×6 m16.980 kgتهرانکیلوگرم16040سبد خرید
28توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 2014 mm20 cm2×6 m12.740 kgتهرانکیلوگرم16040سبد خرید
29توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 2514 mm25 cm2×6 m10.200 kgتهرانکیلوگرم16040سبد خرید
30توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 3014 mm30 cm2×6 m8.500 kgتهرانکیلوگرم16040سبد خرید
آخرین به روز رسانی قیمت : 1400/02/22-ساعت : 9:40