مش

ردیفمحصولسایز میلگردچشمهطول × عرضوزن هر متر مربعمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 106 mm10 cm2×6 m4.680 kgتهرانکیلوگرم20500سبد خرید
2توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 156 mm15 cm2×6 m3.120 kgتهرانکیلوگرم20500سبد خرید
3توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 206 mm20 cm2×6 m2.340 kgتهرانکیلوگرم20500سبد خرید
4توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 256 mm25 cm2×6 m1.870 kgتهرانکیلوگرم20500سبد خرید
5توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 306 mm30 cm2×6 m1.560 kgتهرانکیلوگرم20500سبد خرید
6توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 108 mm10 cm2×6 m7.890 kgتهرانکیلوگرم19500سبد خرید
7توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 158 mm15 cm2×6 m5.260 kgتهرانکیلوگرم19500سبد خرید
8توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 208 mm20 cm2×6 m3.940 kgتهرانکیلوگرم19500سبد خرید
9توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 258 mm25 cm2×6 m3.160 kgتهرانکیلوگرم19500سبد خرید
10توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 308 mm30 cm2×6 m2.630 kgتهرانکیلوگرم19500سبد خرید
11توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 10mm 8cm102×6 m8.320 kgتهرانکیلوگرم19300سبد خرید
12توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 15mm 8cm152×6 m5.550 kgتهرانکیلوگرم19300سبد خرید
13توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 20mm 8cm202×6 m4.160 kgتهرانکیلوگرم19300سبد خرید
14توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 20mm 8cm252×6 m3.330 kgتهرانکیلوگرم19300سبد خرید
15توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 30mm 8cm302×6 m2.780 kgتهرانکیلوگرم19300سبد خرید
16توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 1010 mm10 cm2×6 m13.000 kgتهرانکیلوگرم18500سبد خرید
17توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 1510 mm15 cm2×6 m8.660 kgتهرانکیلوگرم18500سبد خرید
18توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 2010 mm20 cm2×6 m6.500 kgتهرانکیلوگرم18500سبد خرید
19توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 2510 mm25 cm2×6 m5.200 kgتهرانکیلوگرم18500سبد خرید
20توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 3010 mm30 cm2×6 m4.340 kgتهرانکیلوگرم18900سبد خرید
21توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 1012 mm10 cm2×6 m18.720 kgتهرانکیلوگرمتماس بگیریدسبد خرید
22توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 1512 mm15 cm2×6 m12.480 kgتهرانکیلوگرمتماس بگیریدسبد خرید
23توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 2012 mm20 cm2×6 m9.360 kgتهرانکیلوگرمتماس بگیریدسبد خرید
24توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 2512 mm25 cm2×6 m7.500 kgتهرانکیلوگرمتماس بگیریدسبد خرید
25توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 3012 mm30 cm2×6 m6.240 kgتهرانکیلوگرمتماس بگیریدسبد خرید
26توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 1014 mm10 cm2×6 m25.480 kgتهرانکیلوگرمتماس بگیریدسبد خرید
27توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 1514 mm15 cm2×6 m16.980 kgتهرانکیلوگرمتماس بگیریدسبد خرید
28توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 2014 mm20 cm2×6 m12.740 kgتهرانکیلوگرمتماس بگیریدسبد خرید
29توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 2514 mm25 cm2×6 m10.200 kgتهرانکیلوگرمتماس بگیریدسبد خرید
30توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 3014 mm30 cm2×6 m8.500 kgتهرانکیلوگرمتماس بگیریدسبد خرید
آخرین به روز رسانی قیمت :1401/03/03-ساعت : 13:00