گروه تولیدی بازرگانی فولاد صنعت

ردیفمحصولطول (متر)عرضوزنچشمهمحل بارگیریواحد قیمتقیمت
1توری مرغی عرض 90 وزن 4kg45 m90 cmkg43.4 inchتهرانرول200000
2توری مرغی عرض 120 وزن 5 kg45 m120 cm5 kg3.4 inchتهرانرول230000
3توری مرغی عرض 120 وزن 6kg45 m120 cm6 kg3.4 inchتهرانرول245000
4توری مرغی عرض 120 وزن 7 kg45 m120 cm7 kg3.4 inchتهرانرول275000
5توری مرغی عرض 120 وزن 7.5 kg45 m120 cm7.5 kg1 inchتهرانرول300000
6توری مرغی عرض 120 وزن 7.5 kg45 m120 cm7.5 Kg3.4 inchتهرانرول305000
7توری مرغی عرض 120 وزن 9 kg45 m120 cm9 kg3.4 inchتهرانرول336000
آخرین به روز رسانی قیمت :1401/04/05-ساعت : 13:10
ردیفمحصولچشمهضخامت مفتولوزنمحل بارگیریواحد قیمتقیمت
1توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 3.02×23.0 mm8.0 kgتهرانکیلوگرم22850
2توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 3.42×23.4 mm10.2 kgتهرانکیلوگرم22850
3توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 3.62×23.6 mm11.0 kgتهرانکیلوگرم22850
4توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 3.82×23.8 mm14.0 kgتهرانکیلوگرم22850
5توری پرسی چشمه 3×3 مفتول 4.03×34.0 mm10.5 kgتهرانکیلوگرم22850
6توری پرسی چشمه 3×3 مفتول 4.53×34.5 mm13.5 kgتهرانکیلوگرم22850
7توری پرسی چشمه 4×4 مفتول 3.04×43.0 mm6.0 kgتهرانکیلوگرم22850
8توری پرسی چشمه 4×4 مفتول 3.34×43.3 mm6.2 kgتهرانکیلوگرم22850
9توری پرسی چشمه 4×4 مفتول 3.64×43.6 mm7.0 kgتهرانکیلوگرم22850
10توری پرسی چشمه 4×4 مفتول 4.04×44.0 mm9.0 kgتهرانکیلوگرم22850
11توری پرسی چشمه 5×5 مفتول 4.55×54.5 mm9.0 kgتهرانکیلوگرم22850
آخرین به روز رسانی قیمت:1401/04/05- ساعت : 13:10
ردیفمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریواحد قیمتقیمت
1فنس چشمه 5.5 مفتول 2.05.5 cm2.0 mm0.945 kgتهرانمتر مربع27860
2فنس چشمه 5.5 مفتول 2.25.5 cm2.2 mm1.144 kgتهرانمتر مربع32660
3فنس چشمه 5.5 مفتول 2.45.5 cm2.4 mm1.360 kgتهرانمتر مربع
38660
4فنس چشمه 5.5 مفتول 2.85.5 cm2.8 mm1.850 kgتهرانمتر مربع52660
5فنس چشمه 5.5 مفتول 3.05.5 cm3.0 mm2.120 kgتهرانمتر مربع67860
6فنس چشمه 5.7 مفتول 2.05.7 cm2.0 mm0.912 kgتهرانمتر مربع26860
7فنس چشمه 5.7 مفتول 2.25.7 cm2.2 mm1.100 kgتهرانمتر مربع31260
8فنس چشمه 5.7 مفتول 2.45.7 cm2.4 mm1.300 kgتهرانمتر مربع37360
9فنس چشمه 5.7 مفتول 2.85.7 cm2.8 mm1.800 kgتهرانمتر مربع51960
10فنس چشمه 5.7 مفتول 3.05.7 cm3.0 mm2.000 kgتهرانمتر مربع58360
11فنس چشمه 6.5 مفتول 2.06.5 cm2.0 mm0.800 kgتهرانمتر مربع23360
12فنس چشمه 6.5 مفتول 2.26.5 cm2.2 mm0.950 kgتهرانمتر مربع27960
13فنس چشمه 6.5 مفتول 2.46.5 cm2.4 mm1.150 kgتهرانمتر مربع32660
14فنس چشمه 6.5 مفتول 2.86.5 cm2.8 mm1.570 kgتهرانمتر مربع44660
15فنس چشمه 6.5 مفتول 3.06.5 cm3.0 mm1.800 kgتهرانمتر مربع51160
16فنس چشمه 6.7 مفتول 2.06.7 cm2.0 mm0.780 kgتهرانمتر مربع23160
17فنس چشمه 6.7 مفتول 2.26.7 cm2.2 mm0.940 kgتهرانمتر مربع27660
18فنس چشمه 6.7 مفتول 2.46.7 cm2.4 mm1.117 kgتهرانمتر مربع31860
19فنس چشمه 6.7 مفتول 2.86.7 cm2.8 mm1.550 kgتهرانمتر مربع43260
20فنس چشمه 6.7 مفتول 3.06.7 cm3.0 mm1.750 kgتهرانمتر مربع49760
21فنس چشمه 7.5 مفتول 2.07.5 cm2.0 mm0.700 kgتهرانمتر مربع20860
22 فنس چشمه 7.5 مفتول 2.27.5 cm2.2 mm0.835 kgتهرانمتر مربع24660
23فنس چشمه 7.5 مفتول 2.47.5 cm2.4 mm0.998 kgتهرانمتر مربع29360
24فنس چشمه 7.5 مفتول 2.87.5 cm2.8 mm1.350 kgتهرانمتر مربع38660
25فنس چشمه 7.5 مفتول 3.07.5 cm3.0 mm1.560 kgتهرانمتر مربع44360
26فنس چشمه 7.7 مفتول 2.07.7 cm2.0 mm0.666 kgتهرانمتر مربع20160
27فنس چشمه 7.7 مفتول 2.27.7 cm2.2 mm0.820 kgتهرانمتر مربع24260
28فنس چشمه 7.7 مفتول 2.47.7 cm2.4 mm0.980 kgتهرانمتر مربع28860
29فنس چشمه 7.7 مفتول 2.87.7 cm2.8 mm1.320 kgتهرانمتر مربع37560
30فنس چشمه 7.7 مفتول 3.07.7 cm3.0 mm1.550 kgتهرانمتر مربع43260
آخرین به روز رسانی قیمت : 1401/04/05- ساعت 13:30
ردیفمحصولضخامت مفتولچشمهطولعرضواحد قیمتقیمت
1توری سرندی رولی چشمه 1 مفتول 11 mm1×1 mmسفارشیسفارشیرولتوافقی
2توری سرندی رولی چشمه 2مفتول 1.5 1.5 mm2×2 mmسفارشیسفارشیرولتوافقی
3توری سرندی رولی چشمه 3 مفتول 1.5 1.5 mm3×3 mmسفارشیسفارشیرولتوافقی
آخرین به روز رسانی قیمت : 1401/04/05ساعت : 13:10
ردیفمحصولضخامت مفتولچشمهابعاد برگ (m)واحد قیمتمحل بارگیریقیمت
1توری سرندی برگی چشمه 4 مفتول 3 2.0 2.0 mm4×4 mmسفارشیبرگتهرانتوافقی
2توری سرندی برگی چشمه5 مفتول 3 ، طول 1.502.0 mm5×5 mmسفارشیبرگتهرانتوافقی
3توری سرندی برگی چشمه 6مفتول 3.103.10 mm6×6 mmسفارشیبرگتهرانتوافقی
4توری سرندی برگی چشمه 7 مفتول 3.30 3.30 mm7×7 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
5توری سرندی برگی چشمه 8 مفتول 3.50 3.50 mm8×8 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
6توری سرندی برگی چشمه 9 مفتول 3.70 3.70 mm9×9 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
7توری سرندی برگی چشمه 10مفتول 3.70 3.70 mm10×10 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
8توری سرندی برگی چشمه 12 ،مفتول 4.20 4.20 mm12×12 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
9توری سرندی برگی چشمه 15، مفتول 4.50 4.50 mm15×15 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
10توری سرندی برگی چشمه 18 ،مفتول 4.80 4.80 mm18×18 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
11توری سرندی برگی چشمه 20، مفتول 5.20 5.20 mm20×20 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
12توری سرندی برگی چشمه 25، مفتول 5.60 5.60 mm25×25 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
13توری سرندی برگی چشمه 30 ،مفتول 6.10 6.10 mm30×30 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
14توری سرندی برگی چشمه 35 ،مفتول 6.50 6.50 mm35×35 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
15توری سرندی برگی چشمه 40 ،مفتول 7.30 7.30 mm40×40 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
16توری سرندی برگی چشمه 40 ،مفتول 7.30 7.30 mm40×40 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
17توری سرندی برگی چشمه 45 ،مفتول 7.50 7.50 mm45×45 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
18توری سرندی برگی چشمه 50، مفتول 8.30mm8.3050×50 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
19توری سرندی برگی چشمه 60 ،مفتول 9 9 mm60×60 mmسفارشی برگتهرانتوافقی
20توری سرندی برگی چشمه 70، مفتول 10 mm1070×70 mmسفارشیبرگتهرانتوافقی
21توری سرندی برگی چشمه 80، مفتول 10 mm1080×80 mmسفارشیبرگتهرانتوافقی
22توری سرندی برگی چشمه 80، مفتول 10.5mm10.580×80 mmسفارشیبرگتهرانتوافقی
23توری سرندی برگی چشمه 90، مفتول 12mm1280×80 mmسفارشیبرگتهرانتوافقی
آخرین به روز رسانی قیمت :1401/04/05- ساعت 10:15
ردیفمحصولضخامت مفتولطولوزنعرضچشمهمحل بارگیریواحد قیمتقیمت
1توری فرنگی عرض 120 مفتول 0.850.85 mm20 m7 kg120 cm4 cmتهرانرول266000
2توری فرنگی عرض 150 مفتول 0.850.85 mm20 m9 kg150 cm4 cmتهرانرول326000
3توری فرنگی عرض 180 مفتول 0.850.85 mm20 m11 kg180 cm4 cmتهرانرول366000
آخرین به روز رسانی قیمت : 1401/04/05- ساعت 13:30
ردیفمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعنوع گالوانیزهمحل بارگیریواحد قیمتقیمت
4توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 1.710×81.7 mm0.7 kgگرمتهرانمتر مربع17900
5توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 2.010×82.0 mm0.8 kgگرمتهرانمتر مربع24000
6توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 2.510×82.5 mm1.5 kgگرمتهرانکیلوگرم28200
7توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 3.010×83.0 mm2.0 kgگرمتهرانکیلوگرم28000
1توری گابیون چشمه 6×5مفتول 2.06×52.0 mm1.1 kgگرمتهرانکیلوگرم30100
2توری گابیون چشمه 6×5مفتول 2.26×52.2 mm2.0 kgگرمتهرانکیلوگرم30100
آخرین به روزرسانی قیمت:1401/04/05- ساعت 13:40
ردیفمحصولوزنچشمهستونطول × عرضمحل بارگیریواحد قیمتقیمت
1رابیتس 410 گرم410 gr3960×240 cmتهرانبرگ19610
2رابیتس 490 گرم490 gr3960×240 cmتهرانبرگ21560
3رابتیس 660 گرم660 gr3960×240 cmتهرانبرگ22560
4رابیتس 680 گرم680 gr3960×240 cmتهرانبرگ24560
5رابیتس 810 گرمgr 81031360×240 cmتهرانبرگ31100
6رابیتس 890 گرم890 gr31360×240 cmتهرانبرگ33610
7رابیتس 950 گرمgr 95031360×240 cmتهرانبرگ35610
8رابیتس 1100 گرم1100 gr31360×240 cmتهرانبرگ40610
9رابیتس 1200 گرم1200 gr31360×240 cmتهرانبرگ43610
10رابیتس 1400 گرم1400 gr31360×240 cmتهرانبرگ49610
آخرین به روز رسانی قیمت : 1401/04/05ساعت 13:20
ردیفضخامت مفتول( mm)شبکه  cmابعاد  mمحل بار گیریواحد قیمتقیمت
1مش سبک مفتول 2.5 الی 55*56-2*1تهرانکیلوگرمتوافقی
2مش سبک مفتول 2.5 الی 510*106-2*1تهرانکیلوگرمتوافقی
3مش سبک مفتول 2.5 الی 515*156-2*1تهرانکیلوگرمتوافقی
4مش سبک مفتول 2.5 الی 520*206-2*1تهرانکیلوگرمتوافقی
5مش سبک مفتول 2.5 الی 530*306-2*1تهرانکیلوگرمتوافقی
6مش سبک مفتول 2.5 الی 55*36-2*1تهرانکیلوگرمتوافقی
7مش سبک مفتول 2.5 الی 55*46-2*1تهرانکیلوگرمتوافقی
8مش سبک مفتول 2.5 الی 55*66-2*1تهرانکیلوگرمتوافقی
9مش سبک مفتول 2.5 الی 55*76-2*1تهرانکیلوگرمتوافقی
آخرین به روز رسانی قیمت:1401/04/05- ساعت 13:30
ردیفمحصولسایز میلگردچشمهطول × عرضوزن هر متر مربعمحل بارگیریواحد قیمتقیمت
1توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 106 mm10 cm2×6 m4.680 kgتهرانکیلوگرمتوافقی
2توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 156 mm15 cm2×6 m3.120 kgتهرانکیلوگرمتوافقی
3توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 206 mm20 cm2×6 m2.340 kgتهرانکیلوگرمتوافقی
4توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 256 mm25 cm2×6 m1.870 kgتهرانکیلوگرمتوافقی
5توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 306 mm30 cm2×6 m1.560 kgتهرانکیلوگرمتوافقی
6توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 108 mm10 cm2×6 m7.890 kgتهرانکیلوگرمتوافقی
7توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 158 mm15 cm2×6 m5.260 kgتهرانکیلوگرمتوافقی
8توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 208 mm20 cm2×6 m3.940 kgتهرانکیلوگرمتوافقی
9توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 258 mm25 cm2×6 m3.160 kgتهرانکیلوگرمتوافقی
10توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 308 mm30 cm2×6 m2.630 kgتهرانکیلوگرمتوافقی
11توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 10mm 8cm102×6 m8.320 kgتهرانکیلوگرمتوافقی
12توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 15mm 8cm152×6 m5.550 kgتهرانکیلوگرمتوافقی
13توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 20mm 8cm202×6 m4.160 kgتهرانکیلوگرمتوافقی
14توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 20mm 8cm252×6 m3.330 kgتهرانکیلوگرمتوافقی
15توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 30mm 8cm302×6 m2.780 kgتهرانکیلوگرمتوافقی
16توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 1010 mm10 cm2×6 m13.000 kgتهرانکیلوگرمتوافقی
17توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 1510 mm15 cm2×6 m8.660 kgتهرانکیلوگرمتوافقی
18توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 2010 mm20 cm2×6 m6.500 kgتهرانکیلوگرمتوافقی
19توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 2510 mm25 cm2×6 m5.200 kgتهرانکیلوگرمتوافقی
20توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 3010 mm30 cm2×6 m4.340 kgتهرانکیلوگرمتوافقی
21توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 1012 mm10 cm2×6 m18.720 kgتهرانکیلوگرمتوافقی
22توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 1512 mm15 cm2×6 m12.480 kgتهرانکیلوگرمتوافقی
23توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 2012 mm20 cm2×6 m9.360 kgتهرانکیلوگرمتوافقی
24توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 2512 mm25 cm2×6 m7.500 kgتهرانکیلوگرمتوافقی
25توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 3012 mm30 cm2×6 m6.240 kgتهرانکیلوگرمتوافقی
26توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 1014 mm10 cm2×6 m25.480 kgتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
27توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 1514 mm15 cm2×6 m16.980 kgتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
28توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 2014 mm20 cm2×6 m12.740 kgتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
29توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 2514 mm25 cm2×6 m10.200 kgتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
30توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 3014 mm30 cm2×6 m8.500 kgتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
آخرین به روز رسانی قیمت :1401/04/05-ساعت : 13:00
ردیفمحصولضخامت مفتولوزننوع مفتولمحل بارگیریواحد قیمتقیمت
1سیم آرماتوربندی 1.5 نرم1.5 mm14_17 kgمفتول سیاهتهرانکیلوگرم22300
2سیم آرماتوربندی 2.5 نرم2.5 mm14_17 kgمفتول سیاهتهرانکیلوگرم22300
3سیم آرماتوربندی 3 نرم3.0 mm14_17 kgمفتول سیاهتهرانکیلوگرم22200
4سیم آرماتوربندی 4 نرم4.0 mm14_17 kgمفتول سیاهتهرانکیلوگرم22200
5سیم آرماتور بندی فابریک 1.5 بسیار نرم1.5 mm15 kgمفتول سیاهتهرانکیلوگرم23300
6سیم آرماتور بندی فابریک 2.5 بسیار نرم2.5 mm15 kgمفتول سیاهتهرانکیلوگرم23300
7سیم آرماتور بندی فابریک 3 بسیار نرم3.0 mm50 kgمفتول سیاهتهرانکیلوگرم23200
8سیم آرماتور بندی فابریک 4 بسیار نرم4.0 mm50 kgمفتول سیاهتهرانکیلوگرم23200
آخرین به روز رسانی قیمت :1401/04/05- ساعت 13:35
ردیفمحصولضخامتمحل بارگیریواحد قیمتقیمت
1مفتول مسوار ضخامت 1.21.2 mmتهرانکیلوگرم26900
2مفتول مسوار ضخامت 1.5 الی 1.81.5 تا 1.8 mmتهرانکیلوگرم26900
3مفتول مسوار ضخامت 2 الی 2.42 تا 2.4 mmتهرانکیلوگرم25300
4مفتول مسوار ضخامت 2.5 الی 2.92.5 تا 2.9 mmتهرانکیلوگرم25000
5مفتول مسوار ضخامت 3 الی 3.83 تا 3.8 mmتهرانکیلوگرم24700
6مفتول مسوار ضخامت 4 الی 5.54 تا 5.5 mmتهرانکیلوگرم24600
7مفتول مسوار ضخامت 5.8 الی 75.8 تا 7 mmتهرانکیلوگرم24800
8مفتول مسوار ضخامت 7.2 الی 87.2 تا 8 mm تهرانکیلوگرم25100
آخرین به روز رسانی قیمت :1401/04/05- ساعت 13:30
ردیفمحصولضخامت مفتولنوع گالوانیزهمحل بارگیریواحد قیمتقیمت
1مفتول 1 گالوانیزه گرمmm1.0گرمتهرانکیلوگرم33400
2سیم رابیتس بندی مفتول 1.21.2 mmگرمتهرانکیلوگرم31000
3سیم اسکوپ مفتول 1.51.5 mmگرمتهرانکیلوگرم31000
4مفتول 2 گالوانیزه گرم2.0 mmگرمتهرانکیلوگرم27450
5مفتول 2.2 گالوانیزه گرم2.2 mmگرمتهرانکیلوگرم27050
6مفتول 2.4 گالوانیزه گرم2.4 mmگرمتهرانکیلوگرم27050
7مفتول 2.8 گالوانیزه گرم2.8 mmگرمتهرانکیلوگرم27050
8مفتول 3 گالوانیزه گرم3.0 mmگرمتهرانکیلوگرم27050
9مفتول 3.5 گالوانیزه گرم3.5 mmگرمتهرانکیلوگرم27050
10مفتول 4 گالوانیزه گرم4.0 mmگرمتهرانکیلوگرم27450
آخرین به روز رسانی قیمت :1401/04/05- ساعت : 13:10
ردیفمحصولنوعضخامت مفتولضخامت خارنوع گالوانیزهوزنمحل بارگیریواحد قیمتقیمت
1سیم خاردار سوزنیخطی2.5 mm2 mmگرم22 kgتهرانکیلوگرم28600
2سیم خاردار خطی تبریخطی2.5 mmورق 0/5 mmگرم16 kgتهرانکیلوگرم49150
3سیم خاردار سوزنی قطر 60 سانتی مترحلقوی2.5 mm2 mmگرم7 kgتهرانکلاف279950
4سیم خاردار سوزنی قطر 90 سانتی مترحلقوی2.5 mm2 mmگرم8 kgتهرانکلاف339950
5سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 سانتی مترحلقوی2.5 mm2 mmگرم6 kgتهرانکلاف286950
6سیم خاردار حلقوی تبری قطر 90 سانتی مترحلقوی2.5 mm2 mmگرم10kgتهرانکلاف376950
آخرین به روزرسانی قیمت :1401/04/05- ساعت 13:23
ردیفمحصولسایزمحل بارگیریواحد قیمتقیمت
1الکترود 3 میکا E60133تهرانکیلوگرم41000
2الکترود 4 میکا E60134تهرانکیلوگرم41000
3الکترود 3 آما E60133تهرانکیلوگرم45500
4الکترود 4 آما E60134تهرانکیلوگرم45500
آخرین به روز رسانی قیمت :1401/04/05- ساعت 12:10