شرکت تولیدی فولاد صنعت

فنس

محصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعقیمت
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.05.5 cm2.0 mm0.945 kg24800
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.25.5 cm2.2 mm1.144 kg29800
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.45.5 cm2.4 mm1.360 kg35300
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.85.5 cm2.8 mm1.850 kg47800
فنس چشمه 5.5 مفتول 3.05.5 cm3.0 mm2.120 kg54800
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.05.7 cm2.0 mm0.912 kg23800
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.25.7 cm2.2 mm1.100 kg28800
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.45.7 cm2.4 mm1.300 kg33800
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.85.7 cm2.8 mm1.800 kg46300
فنس چشمه 5.7 مفتول 3.05.7 cm3.0 mm2.000 kg52800
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.06.5 cm2.0 mm0.800 kg21000
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.26.5 cm2.2 mm0.950 kg25300
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.46.5 cm2.4 mm1.150 kg30000
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.86.5 cm2.8 mm1.570 kg40500
فنس چشمه 6.5 مفتول 3.06.5 cm3.0 mm1.800 kg43550
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.06.7 cm2.0 mm0.780 kg20300
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.26.7 cm2.2 mm0.940 kg24300
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.46.7 cm2.4 mm1.117 kg28800
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.86.7 cm2.8 mm1.550 kg38800
فنس چشمه 6.7 مفتول 3.06.7 cm3.0 mm1.750 kg41500
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.07.5 cm2.0 mm0.700 kg18300
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.27.5 cm2.2 mm0.835 kg22050
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.47.5 cm2.4 mm0.998 kg26050
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.87.5 cm2.8 mm1.350 kg35300
فنس چشمه 7.5 مفتول 3.07.5 cm3.0 mm1.560 kg37800
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.07.7 cm2.0 mm0.666 kg18050
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.27.7 cm2.2 mm0.820 kg21500
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.47.7 cm2.4 mm0.980 kg25550
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.87.7 cm2.8 mm1.320 kg34300
فنس چشمه 7.7 مفتول 3.07.7 cm3.0 mm1.550 kg36800
آخرین به روز رسانی قیمت : 1401/09/07- ساعت 12:20