شرکت تولیدی فولاد صنعت

فنس

محصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعقیمت
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.05.5 cm2.0 mm0.945 kg35840
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.25.5 cm2.2 mm1.144 kg43140
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.45.5 cm2.4 mm1.360 kg51170
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.85.5 cm2.8 mm1.850 kg69420
فنس چشمه 5.5 مفتول 3.05.5 cm3.0 mm2.120 kg79640
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.05.7 cm2.0 mm0.912 kg34380
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.25.7 cm2.2 mm1.100 kg41680
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.45.7 cm2.4 mm1.300 kg49345
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.85.7 cm2.8 mm1.800 kg66860
فنس چشمه 5.7 مفتول 3.05.7 cm3.0 mm2.000 kg76720
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.06.5 cm2.0 mm0.800 kg30365
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.26.5 cm2.2 mm0.950 kg36570
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.46.5 cm2.4 mm1.150 kg37300
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.86.5 cm2.8 mm1.570 kg58800
فنس چشمه 6.5 مفتول 3.06.5 cm3.0 mm1.800 kg67200
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.06.7 cm2.0 mm0.780 kg29300
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.26.7 cm2.2 mm0.940 kg35475
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.46.7 cm2.4 mm1.117 kg42000
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.86.7 cm2.8 mm1.550 kg57000
فنس چشمه 6.7 مفتول 3.06.7 cm3.0 mm1.750 kg65400
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.07.5 cm2.0 mm0.700 kg26350
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.27.5 cm2.2 mm0.835 kg31800
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.47.5 cm2.4 mm0.998 kg37660
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.87.5 cm2.8 mm1.350 kg50800
فنس چشمه 7.5 مفتول 3.07.5 cm3.0 mm1.560 kg58470
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.07.7 cm2.0 mm0.666 kg25600
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.27.7 cm2.2 mm0.820 kg30700
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.47.7 cm2.4 mm0.980 kg36570
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.87.7 cm2.8 mm1.320 kg49700
فنس چشمه 7.7 مفتول 3.07.7 cm3.0 mm1.550 kg57000
آخرین به روز رسانی قیمت:1402/06/30- ساعت : 12:14