شرکت تولیدی فولاد صنعت

فنس

محصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعقیمت
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.05.5 cm2.0 mm0.945 kg43700
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.25.5 cm2.2 mm1.144 kg52600
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.45.5 cm2.4 mm1.360 kg62400
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.85.5 cm2.8 mm1.850 kg84650
فنس چشمه 5.5 مفتول 3.05.5 cm3.0 mm2.120 kg97100
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.05.7 cm2.0 mm0.912 kg41950
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.25.7 cm2.2 mm1.100 kg50850
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.45.7 cm2.4 mm1.300 kg60200
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.85.7 cm2.8 mm1.800 kg81545
فنس چشمه 5.7 مفتول 3.05.7 cm3.0 mm2.000 kg93560
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.06.5 cm2.0 mm0.800 kg37050
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.26.5 cm2.2 mm0.950 kg44600
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.46.5 cm2.4 mm1.150 kg52600
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.86.5 cm2.8 mm1.570 kg71750
فنس چشمه 6.5 مفتول 3.06.5 cm3.0 mm1.800 kg82000
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.06.7 cm2.0 mm0.780 kg35700
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.26.7 cm2.2 mm0.940 kg43280
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.46.7 cm2.4 mm1.117 kg43280
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.86.7 cm2.8 mm1.550 kg69540
فنس چشمه 6.7 مفتول 3.06.7 cm3.0 mm1.750 kg79760
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.07.5 cm2.0 mm0.700 kg32200
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.27.5 cm2.2 mm0.835 kg38800
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.47.5 cm2.4 mm0.998 kg45950
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.87.5 cm2.8 mm1.350 kg61960
فنس چشمه 7.5 مفتول 3.07.5 cm3.0 mm1.560 kg71300
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.07.7 cm2.0 mm0.666 kg31260
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.27.7 cm2.2 mm0.820 kg37500
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.47.7 cm2.4 mm0.980 kg44600
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.87.7 cm2.8 mm1.320 kg60600
فنس چشمه 7.7 مفتول 3.07.7 cm3.0 mm1.550 kg69500
آخرین به روز رسانی قیمت:1403/04/04- ساعت : 13:10