شرکت تولیدی فولاد صنعت

سیم خاردار

محصولنوعضخامت خاروزنواحد قیمتقیمت
سیم خاردار سوزنیخطی2 mm22 kgکیلوگرم25250
سیم خاردار خطی تبریخطیورق 0/5 mm16 kgکیلوگرم43000
سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 60 سانتی مترحلقوی2 mm7 kgکلاف233000
سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 90 سانتی مترحلقوی2 mm8 kgکلاف303000
سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 سانتی مترحلقوی2 mm6 kgکلاف333000
سیم خاردار حلقوی تبری قطر 90 سانتی مترحلقوی2 mm10kgکلاف320000
آخرین به روزرسانی قیمت :1401/09/07- ساعت 13:23