شرکت تولیدی فولاد صنعت

سیم خاردار

محصولنوعضخامت خاروزنواحد قیمتقیمت
سیم خاردار سوزنیخطی2 mm22 kgکیلوگرم41800
سیم خاردار خطی تبریخطیورق 0/5 mm16 kgکیلوگرم76800
سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 60 سانتی مترحلقوی2 mm7 kgکلاف555600
سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 90 سانتی مترحلقوی2 mm10 kgکلاف655600
سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 سانتی مترحلقوی2 mm8 kgکلاف655600
سیم خاردار حلقوی تبری قطر 90 سانتی مترحلقوی2 mm10kgکلاف755600
آخرین به روز رسانی قیمت:1402/12/12- ساعت : 13:14