شرکت تولیدی فولاد صنعت

سیم آرماتور

محصولضخامت مفتولوزننوع مفتولقیمت
سیم آرماتوربندی 1.5 نرم1.5 mm20-25 kgمفتول سیاه30500
سیم آرماتوربندی 2.5 نرم2.5 mm20-25 kgمفتول سیاه30500
سیم آرماتوربندی 3 نرم3.0 mm20-25 kgمفتول سیاه30650
سیم آرماتوربندی 4 نرم4.0 mm20-25 kgمفتول سیاه30650
سیم آرماتور بندی فابریک 1.5 بسیار نرم1.5 mm15 kgمفتول سیاه31500
سیم آرماتور بندی فابریک 2.5 بسیار نرم2.5 mm15 kgمفتول سیاه31500
سیم آرماتور بندی فابریک 3 بسیار نرم3.0 mm50 kgمفتول سیاه31650
سیم آرماتور بندی فابریک 4 بسیار نرم4.0 mm50 kgمفتول سیاه31650
آخرین به روز رسانی قیمت:1402/09/15- ساعت : 13:10