شرکت تولیدی فولاد صنعت

توری پرسی

محصولچشمهضخامت مفتولوزنقیمت
توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 3.02×23.0 mm8.0 kg31600
توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 3.42×23.4 mm10.2 kg31600
توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 3.62×23.6 mm11.0 kg31600
توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 3.82×23.8 mm14.0 kg31600
توری پرسی چشمه 3×3 مفتول 4.03×34.0 mm10.5 kg31600
توری پرسی چشمه 3×3 مفتول 4.53×34.5 mm13.5 kg31600
توری پرسی چشمه 4×4 مفتول 3.04×43.0 mm6.0 kg31600
توری پرسی چشمه 4×4 مفتول 3.34×43.3 mm6.2 kg31600
توری پرسی چشمه 4×4 مفتول 3.64×43.6 mm7.0 kg31600
توری پرسی چشمه 4×4 مفتول 4.04×44.0 mm9.0 kg31600
توری پرسی چشمه 5×5 مفتول 4.55×54.5 mm9.0 kg31600
توری پرسی گالوانیزهکلیه چشمه هاکلیه ضخامت هاسفارشی41600
آخرین به روز رسانی قیمت:1402/03/07- ساعت : 13:20