شرکت تولیدی فولاد صنعت

توری پرسی

محصولچشمهضخامت مفتولوزنقیمت
توری پرسی چشمه 2.5×2.5 سانتیمتر،مفتول 2.5 میلیمتر2.5×.2.52.5 mm5.5 kg36500
توری پرسی چشمه 2.5×2.5 سانتیمتر،مفتول 2.7 میلیمتر2.5×.2.52.7 mm7 kg36500
توری پرسی چشمه 2.5×2.5سانتیمتر،مفتول 3میلیمتر2.5×.2.53 mm8 kg36500
توری پرسی چشمه 2.5×2.5سانتیمتر،مفتول 3.4میلیمتر2.5×.2.53.4 mm10.2 kg36500
توری پرسی چشمه 2.5×2.5 سانتیمتر،مفتول 3.72.5×.2.53.7 mm12 kg36500
توری پرسی چشمه 2.5×2.5 سانتیمتر،مفتول 4 میلیمتر2.5×.2.54.0 mm15 kg36500
توری پرسی چشمه 3.5×3.5 سانتیمتر،مفتول 3.4میلیمتر3.5×.3.53.4 mm8 kg36500
توری پرسی چشمه 3.5×3.5سانتیمتر، مفتول 3.73.5×.3.53.7 mm9 kg36500
توری پرسی چشمه 3.5×.3.5 سانتیمتر،مفتول 4.03.5×.3.54.0 mm11.0 kg36500
توری پرسی چشمه 3.5×.3.5سانتیمتر، مفتول 4.5میلیمتر3.5×.3.54.5 mm15 kg36500
توری پرسی چشمه 3.5×.3.5سانتیمتر، مفتول 5میلیمتر3.5×.3.55 mm17 kg36500
توری پرسی چشمه 4.5×.4.5سانتیمتر، مفتول 5میلیمتر4.5×.4.53 mm5 kg36500
توری پرسی چشمه 4.5×.4.5سانتیمتر، مفتول 3.4 میلیمتر4.5×.4.53.4 mm6.3 kg36500
توری پرسی چشمه 4.5×.4.5سانتیمتر، مفتول 3.7 میلیمتر4.5×.4.53.7 mm7 kg36500
توری پرسی چشمه 4.5×.4.5سانتیمتر، مفتول 4.0 میلیمتر4.5×.4.54.0 mm8.5 kg36500
توری پرسی چشمه 5.5×.5.5سانتیمتر، مفتول 4.5 میلیمتر5.5×.5.54.5 mm9 kg36500
توری پرسی چشمه 5.5×.5.5سانتیمتر، مفتول 5.0 میلیمتر5.5×.5.55.0 mm12 kg36500
توری پرسی گالوانیزهکلیه چشمه هاکلیه ضخامت هاسفارشی47500
آخرین به روز رسانی قیمت:1403/02/03- ساعت : 12:40