شرکت تولیدی فولاد صنعت

توری مرغی

محصولطول (متر)عرضوزنچشمهقیمت
توری مرغی عرض 90 وزن 3kg45 m90 cmkg33.4 inch310000
توری مرغی عرض 120 وزن 5 kg45 m120 cm5 kg3.4 inch290000
توری مرغی عرض 120 وزن 6kg45 m120 cm6 kg3.4 inch333000
توری مرغی عرض 120 وزن 7 kg45 m120 cm7 kg3.4 inch376000
توری مرغی عرض 120 وزن 7 kg45 m120 cm7 kg1 inch376000
توری مرغی عرض 120 وزن 9 kg45 m120 cm9 kg3.4 inch449000
آخرین به روز رسانی قیمت:1402/03/07- ساعت : 13:00: