شرکت تولیدی فولاد صنعت

توری مرغی

محصولطول (متر)عرضوزنچشمهقیمت
توری مرغی عرض 90 وزن 3kg45 m90 cmkg33.4 inch245000
توری مرغی عرض 120 وزن 5 kg45 m120 cm5 kg3.4 inch225000
توری مرغی عرض 120 وزن 6kg45 m120 cm6 kg3.4 inch263000
توری مرغی عرض 120 وزن 7 kg45 m120 cm7 kg3.4 inch296000
توری مرغی عرض 120 وزن 7 kg45 m120 cm7 kg1 inch296000
توری مرغی عرض 120 وزن 7.5 kg45 m120 cm7.5 Kg1 inch365000
توری مرغی عرض 120 وزن 9 kg45 m120 cm9 kg3.4 inch361000
آخرین به روز رسانی قیمت:1401/11/08- ساعت : 12:30: