شرکت تولیدی فولاد صنعت

توری حصاری

محصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعقیمت
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.05.5 cm2.0 mm0.945 kg32000
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.25.5 cm2.2 mm1.144 kg37720
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.45.5 cm2.4 mm1.360 kg54540
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.85.5 cm2.8 mm1.850 kg60040
فنس چشمه 5.5 مفتول 3.05.5 cm3.0 mm2.120 kg68720
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.05.7 cm2.0 mm0.912 kg30260
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.25.7 cm2.2 mm1.100 kg36460
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.45.7 cm2.4 mm1.300 kg42990
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.85.7 cm2.8 mm1.800 kg57870
فنس چشمه 5.7 مفتول 3.05.7 cm3.0 mm2.000 kg66240
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.06.5 cm2.0 mm0.800 kg26940
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.26.5 cm2.2 mm0.950 kg32229
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.46.5 cm2.4 mm1.150 kg32720
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.86.5 cm2.8 mm1.570 kg37720
فنس چشمه 6.5 مفتول 3.06.5 cm3.0 mm1.800 kg58180
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.06.7 cm2.0 mm0.780 kg25940
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.26.7 cm2.2 mm0.940 kg31210
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.46.7 cm2.4 mm1.117 kg36938
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.86.7 cm2.8 mm1.550 kg49230
فنس چشمه 6.7 مفتول 3.06.7 cm3.0 mm1.750 kg56630
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.07.5 cm2.0 mm0.700 kg23460
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.27.5 cm2.2 mm0.835 kg28110
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.47.5 cm2.4 mm0.998 kg33070
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.87.5 cm2.8 mm1.350 kg44230
فنس چشمه 7.5 مفتول 3.07.5 cm3.0 mm1.560 kg50740
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.07.7 cm2.0 mm0.666 kg22840
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.27.7 cm2.2 mm0.820 kg27180
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.47.7 cm2.4 mm0.980 kg28860
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.87.7 cm2.8 mm1.320 kg49500
فنس چشمه 7.7 مفتول 3.07.7 cm3.0 mm1.550 kg
آخرین به روز رسانی قیمت:1401/11/08- ساعت : 13:00