شرکت تولیدی فولاد صنعت

توری حصاری

محصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعقیمت
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.05.5 cm2.0 mm0.945 kg45160
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.25.5 cm2.2 mm1.144 kg54360
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.45.5 cm2.4 mm1.360 kg64500
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.85.5 cm2.8 mm1.850 kg87500
فنس چشمه 5.5 مفتول 3.05.5 cm3.0 mm2.120 kg100360
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.05.7 cm2.0 mm0.912 kg43300
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.25.7 cm2.2 mm1.100 kg52520
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.45.7 cm2.4 mm1.300 kg62200
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.85.7 cm2.8 mm1.800 kg84300
فنس چشمه 5.7 مفتول 3.05.7 cm3.0 mm2.000 kg96700
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.06.5 cm2.0 mm0.800 kg38300
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.26.5 cm2.2 mm0.950 kg46080
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.46.5 cm2.4 mm1.150 kg54360
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.86.5 cm2.8 mm1.570 kg74200
فنس چشمه 6.5 مفتول 3.06.5 cm3.0 mm1.800 kg84500
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.06.7 cm2.0 mm0.780 kg36900
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.26.7 cm2.2 mm0.940 kg44700
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.46.7 cm2.4 mm1.117 kg53000
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.86.7 cm2.8 mm1.550 kg71850
فنس چشمه 6.7 مفتول 3.06.7 cm3.0 mm1.750 kg82450
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.07.5 cm2.0 mm0.700 kg33200
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.27.5 cm2.2 mm0.835 kg40100
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.47.5 cm2.4 mm0.998 kg47500
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.87.5 cm2.8 mm1.350 kg64500
فنس چشمه 7.5 مفتول 3.07.5 cm3.0 mm1.560 kg73220
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.07.7 cm2.0 mm0.666 kg32300
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.27.7 cm2.2 mm0.820 kg38750
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.47.7 cm2.4 mm0.980 kg46100
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.87.7 cm2.8 mm1.320 kg62650
فنس چشمه 7.7 مفتول 3.07.7 cm3.0 mm1.550 kg71850
آخرین به روز رسانی قیمت:1403/02/03- ساعت : 12:40