شرکت تولیدی فولاد صنعت

توری حصاری

محصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعقیمت
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.05.5 cm2.0 mm0.945 kg35560
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.25.5 cm2.2 mm1.144 kg35560
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.45.5 cm2.4 mm1.360 kg50680
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.85.5 cm2.8 mm1.850 kg68480
فنس چشمه 5.5 مفتول 3.05.5 cm3.0 mm2.120 kg78760
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.05.7 cm2.0 mm0.912 kg34120
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.25.7 cm2.2 mm1.100 kg41320
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.45.7 cm2.4 mm1.300 kg48800
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.85.7 cm2.8 mm1.800 kg66160
فنس چشمه 5.7 مفتول 3.05.7 cm3.0 mm2.000 kg75880
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.06.5 cm2.0 mm0.800 kg30160
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.26.5 cm2.2 mm0.950 kg36280
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.46.5 cm2.4 mm1.150 kg42760
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.86.5 cm2.8 mm1.570 kg58240
فنس چشمه 6.5 مفتول 3.06.5 cm3.0 mm1.800 kg66520
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.06.7 cm2.0 mm0.780 kg29100
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.26.7 cm2.2 mm0.940 kg35200
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.46.7 cm2.4 mm1.117 kg41680
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.86.7 cm2.8 mm1.550 kg56440
فنس چشمه 6.7 مفتول 3.06.7 cm3.0 mm1.750 kg64720
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.07.5 cm2.0 mm0.700 kg26200
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.27.5 cm2.2 mm0.835 kg31600
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.47.5 cm2.4 mm0.998 kg37360
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.87.5 cm2.8 mm1.350 kg50320
فنس چشمه 7.5 مفتول 3.07.5 cm3.0 mm1.560 kg57880
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.07.7 cm2.0 mm0.666 kg25480
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.27.7 cm2.2 mm0.820 kg36280
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.47.7 cm2.4 mm0.980 kg36280
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.87.7 cm2.8 mm1.320 kg49240
فنس چشمه 7.7 مفتول 3.07.7 cm3.0 mm1.550 kg56440
آخرین به روز رسانی قیمت:1402/09/15- ساعت : 13:06