شرکت تولیدی فولاد صنعت

توری حصاری

محصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعقیمت
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.05.5 cm2.0 mm0.945 kg40160
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.25.5 cm2.2 mm1.144 kg48360
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.45.5 cm2.4 mm1.360 kg57380
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.85.5 cm2.8 mm1.850 kg77880
فنس چشمه 5.5 مفتول 3.05.5 cm3.0 mm2.120 kg89360
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.05.7 cm2.0 mm0.912 kg38520
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.25.7 cm2.2 mm1.100 kg46720
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.45.7 cm2.4 mm1.300 kg55330
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.85.7 cm2.8 mm1.800 kg75010
فنس چشمه 5.7 مفتول 3.05.7 cm3.0 mm2.000 kg86080
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.06.5 cm2.0 mm0.800 kg34010
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.26.5 cm2.2 mm0.950 kg40980
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.46.5 cm2.4 mm1.150 kg48360
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.86.5 cm2.8 mm1.570 kg65990
فنس چشمه 6.5 مفتول 3.06.5 cm3.0 mm1.800 kg75420
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.06.7 cm2.0 mm0.780 kg32780
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.26.7 cm2.2 mm0.940 kg39750
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.46.7 cm2.4 mm1.117 kg47130
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.86.7 cm2.8 mm1.550 kg63940
فنس چشمه 6.7 مفتول 3.06.7 cm3.0 mm1.750 kg73370
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.07.5 cm2.0 mm0.700 kg29500
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.27.5 cm2.2 mm0.835 kg35650
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.47.5 cm2.4 mm0.998 kg42210
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.87.5 cm2.8 mm1.350 kg56970
فنس چشمه 7.5 مفتول 3.07.5 cm3.0 mm1.560 kg65580
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.07.7 cm2.0 mm0.666 kg28680
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.27.7 cm2.2 mm0.820 kg34420
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.47.7 cm2.4 mm0.980 kg40980
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.87.7 cm2.8 mm1.320 kg55740
فنس چشمه 7.7 مفتول 3.07.7 cm3.0 mm1.550 kg63940
آخرین به روز رسانی قیمت:1402/03/07- ساعت : 13:15