شرکت تولیدی فولاد صنعت

بازارواردات بیلت

تحلیل بازارواردات بیلت درجنوب شرق آسیا و اسلبCIS

مقدمه:

در این مقاله خبری به تحلیل بازارواردات بیلت جنوب شرق آسیا و اسلب در منطقهCIS می پردازیم
خواهیم پرداخت که بازارواردات بیلت جنوب شرق آسیا و اسلب منطقهCI در هفته گذسته جه بوده است.


در بازارواردات بیلت جنوب شرق آسیا هفته گذشته فعالیت زیادی مشاهده نگردید و کسی به دنبال خرید نبود
توسط قیمت بازار 20 دلار کاهش هفتگی داشته است به گونه ای که به حدود 640
دلار هر تن سی اف آر ثبت گردید.
فعالیت زیادی در بازار مشاهده نمی گردد. بیلت ویتنام نیز با5 دلار افزایش داشته و 615 دلار هر تن فوب شد.
ولی معامله ای برای آن نهایی نگردید
در تایلند نیزبیلت وارداتی 620 دلار هر تن سی اف آر وثابت ماند. قیمت مورد نظر صادرکننده های بیلت
ایران هم 595 تا 600 دلار هر تن فوب بود ولی قیمت درخواستی خریداران پایین تر است.

بازار اسلب در منطقهCIS

بازاراسلب درمنطقهCIS نیز با توجه به شرایط بازار جای امید به رونق بیشتر در آینده دارد.
قیمت اسلب وارداتی در بازار آسیا در نوامبر به دلیل عدم حمایت بازار ورق گرم کاهش داشته
ولی درحال حاضر جو بازار کمی مثبت بوده است که به دلیل بهبود یافتن
قیمت معاملات ورق گرم در بازار فیوچرز چین می باشد.
ولی هنوز زود است در مورد تداوم روند بهبود قضاوت کنیم.
اسلب روسیه حداقل 700 دلار هر تن سی اف آر جنوب شرق آسیاست در حالی که اواخر
اکتبر 735 تا 740 دلار بود. اسلب ایران نیز 590 دلار هر تن فوب معادل 650 دلار هر تن
سی اف آر جنوب شرق آسیا خبر رسید این در حالیست که سه هفته قبل
در حدود700 دلار هر تن سی اف آر معامله شده بود.
با این روندتحلیلگران نگرش امیدوارانه درموردآینده این بازاردراین منطقه و همچنین
توسعه بازارفولاد روسیه را خوشبینانه را می دانند.

منیع خبر : پایگاه خبری فولاد ایران