سیم خاردار(خطی و حلقوی)(Barbed wire)

قیمت:

سیم خاردار خطی نوعی متداول از موانع ابتدایی است که از دو رشته مفتول گالوانیزه گرم به هم تابیده شده به عنوان راستا و دو رشته دیگر مفتول گالوانیزه گرم به عنوان خارهای سیم خاردار تشکیل شده است که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه ترین گزینه های حصارکشی می باشد. سیم خاردار حلقوی تیغی (Razor Wire) از نوعی مفتول فنری گالوانیزه با کربن بالا به عنوان محور تولید می شود.

محصولات تصادفی