توری سرندی (الک) آهنی و فولادی ضد سایش

توری سرندی (الک) آهنی و فولادی ضد سایش

نوعی توری سرندی با اتصال مفتول ها  کربن بالا و بافته شدن آن ها به هم و در نهایت ایجاد یک ورق مشبک تولید می شود. از بافته شدن این مفتول ها در هم، فضاهای بازی ایجاد می گردد که به آن چشمه می گویند. وجود این فضاهای خالی در بین مفتول ها موجب انعطاف پذیری آن شده و استفاده از آن را به عنوان یک صافی و غربال گر مناسب می کند. مفتول ها ممکن است موج دار نیز باشند که موجب افزایش مقاومت و یکنواختی بیشتر چشمه های توری سرندی می گردد.

توضیحات

توضیحات

توری سرندی (الک) آهنی و فولادی ضد سایش

مفتول های بکار رفته در توری های سرندی ضد سایش از آلیاژ پرکربن می باشد، این آلیاژ باعث افزایش مقاومت توری در برابر خوردگی و سایش می شود و همین عامل منجر به افزایش طول مدت کارکرد توری سرندی ضد سایش خواهد شد.

آلیاژ مصرف شده در تولید توری سرند ضد سایش باعث می شود توری در برابر موادی همچون سیلیس و ماسه شویی به دلیل کربن بالا در معادن مقاومت بالایی داشته باشد.

توری های سرند ضد سایش به دو صورت موجود می باشند:

  • به صورت شیت (طاقه ای)
  • به صورت رول (طاقه ای)

سایز مش (چشمه) توری های سرند ضد سایش از 1 میلیمتر شروع و تا 150 میلیمتر ادامه دارد.

با توجه به استاندارد مش بندی قطر مفتول های ضد سایش از 0.8 میلیمتر به بالا قابل تهیه و تولید می باشد.

توری های سرندی ضد سایش بصورت موج دار، تارو پودی، تخت و پل تاب بصورت سفارشی قابل تولید می باشد.

کاربرد توری های سرندی ضد سایش عمدتا در صنایع معدنی به وِیژه صنعت سیمان و گچ می باشد.

شرکت فولاد صنعت تولید کننده انواع توری سرندی (الک) آهنی و فولادی ضد سایش Crimped Wire Meshدرچشمه ها و با مفتول های مختلف می باشد.


ردیفمحصولضخامت مفتولچشمهطولعرضواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1توری سرندی رولی چشمه 1 مفتول 1، طول 20-101 mm1×1 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
2توری سرندی رولی چشمه 1.5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm1.5×1.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
3توری سرندی رولی چشمه 2 مفتول 1 ، طول 20-101 mm2×2 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
4توری سرندی رولی چشمه 2.5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm2.5×2.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
5توری سرندی رولی چشمه 3 مفتول 1 ، طول 20-101 mm3×3 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
6توری سرندی رولی چشمه 3.5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm3.5×3.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
7توری سرندی رولی چشمه 4 مفتول 1 ، طول 20-101 mm4×4 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
8توری سرندی رولی چشمه 4.5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm4.5×4.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
9توری سرندی رولی چشمه 5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm5×5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
10توری سرندی رولی چشمه 5.5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm5.5×5.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
11توری سرندی رولی چشمه 1 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm1×1 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
12توری سرندی رولی چشمه 1.5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm1.5×1.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
13توری سرندی رولی چشمه 2 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm2×2 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
14توری سرندی رولی چشمه 2.5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm2.5×2.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
15توری سرندی رولی چشمه 3 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm3×3 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
16توری سرندی رولی چشمه 3.5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm3.5×3.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
17توری سرندی رولی چشمه 4 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm4×4 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
18توری سرندی رولی چشمه 4.5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm4.5×4.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
19توری سرندی رولی چشمه 5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm5×5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
20توری سرندی رولی چشمه 5.5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm5.5×5.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
21توری سرندی رولی چشمه 1 مفتول 2 ، طول 20-102 mm1×1 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
22توری سرندی رولی چشمه 1.5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm1.5×1.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
23توری سرندی رولی چشمه 2 مفتول 2 ، طول 20-102 mm2×2 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
24توری سرندی رولی چشمه 2.5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm2.5×2.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
25توری سرندی رولی چشمه 3 مفتول 2 ، طول 20-102 mm3×3 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
26توری سرندی رولی چشمه 3.5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm3.5×3.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
27توری سرندی رولی چشمه 4 مفتول 2 ، طول 20-102 mm4×4 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
28توری سرندی رولی چشمه 4.5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm4.5×4.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
29توری سرندی رولی چشمه 5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm5×5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
30توری سرندی رولی چشمه 6 مفتول 2 ، طول 20-102 mm6×6 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
31توری سرندی رولی چشمه 5.5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm5.5×5.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
32توری سرندی چشمه 3 مفتول 3 ، طول 1.503.0 mm3×3 cm1.50 m1 mرولتوافقی
33توری سرندی چشمه 3 مفتول 3 ، طول 23.0 mm3×3 cm2 m1 mرولتوافقی
34توری سرندی چشمه 5 مفتول 3 ، طول 1.503.0 mm5×5 cm1.50 m1 mرولتوافقی
35توری سرندی چشمه 5 مفتول 3 ، طول 23.0 mm5×5 cm2 m1 mرولتوافقی
36توری سرندی چشمه 18 مفتول 3.5 ، طول 23.5 mm18×18 cm2 m1 mرولتوافقی
محصولضخامت مفتولچشمهابعاد برگواحد قیمتمحل بارگیریقیمتثبت سفارش
توری سرندی برگی چشمه 7 مفتول 3.3 3.3 mm7×7 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 8 مفتول 3.5 3.5 mm8×8 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 10 مفتول 3.8 3.8 mm10×10 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 12 مفتول 4.2 4.2 mm12×12 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 15 مفتول 4.5 4.5 mm15×15 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 18 مفتول 5 5 mm18×18 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 20 مفتول 5.3 5.3 mm20×20 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 25 مفتول 5.6 5.6 mm25×25 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 30 مفتول 6.1 6.1 mm30×30 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 32 مفتول 6.1 6.1 mm32×32 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 35 مفتول 6.5 6.5 mm35×35 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 38 مفتول 6.8 6.8 mm38×38 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 40 مفتول 7.3 7.3 mm40×40 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 45 مفتول 7.5 7.5 mm45×45 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 50 مفتول 8.3 8.3 mm50×50 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 60 مفتول 9 9 mm60×60 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 70 مفتول 9 mm70×70 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
نظرات (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “توری سرندی (الک) آهنی و فولادی ضد سایش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *