مفتول گالوانیزه

ردیفمحصولضخامت مفتولنوع گالوانیزهمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1سیم رابیتس بندی مفتول 1.21.2 mmگرمتهرانکیلوگرم13200سبد خرید
2سیم اسکوپ مفتول 1.51.5 mmگرمتهرانکیلوگرم13200سبد خرید
3مفتول 2 گالوانیزه گرم2.0 mmگرمتهرانکیلوگرم10500سبد خرید
4مفتول 2.2 گالوانیزه گرم2.2 mmگرمتهرانکیلوگرم10500سبد خرید
5مفتول 2.4 گالوانیزه گرم2.4 mmگرمتهرانکیلوگرم10600سبد خرید
6مفتول 2.8 گالوانیزه گرم2.8 mmگرمتهرانکیلوگرم10600سبد خرید
7مفتول 3 گالوانیزه گرم3.0 mmگرمتهرانکیلوگرم10600سبد خرید
8مفتول 3.5 گالوانیزه گرم3.5 mmگرمتهرانکیلوگرم10700سبد خرید
9مفتول 4 گالوانیزه گرم4.0 mmگرمتهرانکیلوگرم10700سبد خرید