مفتول گالوانیزه

ردیفمحصولضخامت مفتولنوع گالوانیزهمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1سیم رابیتس بندی مفتول 1.21.2 mmگرمتهرانکیلوگرم9350
2سیم اسکوپ مفتول 1.51.5 mmگرمتهرانکیلوگرم9350
3مفتول 2 گالوانیزه گرم2.0 mmگرمتهرانکیلوگرم8080
4مفتول 2.2 گالوانیزه گرم2.2 mmگرمتهرانکیلوگرم8030
5مفتول 2.4 گالوانیزه گرم2.4 mmگرمتهرانکیلوگرم8030
6مفتول 2.8 گالوانیزه گرم2.8 mmگرمتهرانکیلوگرم8030
7مفتول 3 گالوانیزه گرم3.0 mmگرمتهرانکیلوگرم8030
8مفتول 3.5 گالوانیزه گرم3.5 mmگرمتهرانکیلوگرم8030
9مفتول 4 گالوانیزه گرم4.0 mmگرمتهرانکیلوگرم8080