مفتول مسوار

ردیفمحصولضخامتمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1مفتول مسوار ضخامت 1.21.2 mmتهرانکیلوگرم19760سبد خرید
2مفتول مسوار ضخامت 1.51.5 mmتهرانکیلوگرم19560سبد خرید
3مفتول مسوار ضخامت 22 mmتهرانکیلوگرم19700سبد خرید
4مفتول مسوار ضخامت 2.52.5 mmتهرانکیلوگرم19500سبد خرید
5مفتول مسوار ضخامت 8.33.8mmتهرانکیلوگرم19300سبد خرید
6مفتول مسوار ضخامت 44mmتهرانکیلوگرم19300سبد خرید
آخرین به روز رسانی قیمت : 1400/01/22- ساعت 10:20