مفتول مسوار

ردیفمحصولضخامتمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1مفتول مسوار ضخامت 1.21.2 mmتهرانکیلوگرم17600سبد خرید
2مفتول مسوار ضخامت 1.51.5 mmتهرانکیلوگرم17300سبد خرید
3مفتول مسوار ضخامت 22 mmتهرانکیلوگرم17400سبد خرید
4مفتول مسوار ضخامت 2.52.5 mmتهرانکیلوگرم17300سبد خرید
5مفتول مسوار ضخامت 8-33-8mmتهرانکیلوگرم17100سبد خرید
6مفتول مسوار ضخامت 44mmتهرانکیلوگرم17100سبد خرید
آخرین به روز رسانی قیمت : 99/7/30 - ساعت 9:25