مفتول مسوار

ردیفمحصولضخامتمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1مفتول مسوار ضخامت 1.21.2 mmتهرانکیلوگرم21750سبد خرید
2مفتول مسوار ضخامت 1.51.5 mmتهرانکیلوگرم21500سبد خرید
3مفتول مسوار ضخامت 22 mmتهرانکیلوگرم21300سبد خرید
4مفتول مسوار ضخامت 2.52.5 mmتهرانکیلوگرم21250سبد خرید
5مفتول مسوار ضخامت 33mmتهرانکیلوگرم20950سبد خرید
6مفتول مسوار ضخامت 44mmتهرانکیلوگرم20950سبد خرید
آخرین به روز رسانی قیمت :1400/06/29- ساعت 13:40