مفتول مسوار

ردیفمحصولضخامتمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1مفتول مسوار ضخامت 1.21.2 mmتهرانکیلوگرم9780
2مفتول مسوار ضخامت 1.51.5 mmتهرانکیلوگرم9780
3مفتول مسوار ضخامت 22 mmتهرانکیلوگرم9780
4مفتول مسوار ضخامت 2.52.5 mmتهرانکیلوگرم9780
5مفتول مسوار ضخامت 8-33-8mmتهرانکیلوگرم9780