مفتول مسوار

ردیفمحصولضخامتمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1مفتول مسوار ضخامت 1.21.2 mmتهرانکیلوگرم19600سبد خرید
2مفتول مسوار ضخامت 1.51.5 mmتهرانکیلوگرم19410سبد خرید
3مفتول مسوار ضخامت 22 mmتهرانکیلوگرم19400سبد خرید
4مفتول مسوار ضخامت 2.52.5 mmتهرانکیلوگرم19200سبد خرید
5مفتول مسوار ضخامت 8-33-8mmتهرانکیلوگرم19500سبد خرید
6مفتول مسوار ضخامت 44mmتهرانکیلوگرم19500سبد خرید
آخرین به روز رسانی قیمت : 99/10/30 - ساعت 10:20