مفتول مسوار

ردیفمحصولضخامتمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1مفتول مسوار ضخامت 1.21.2 mmتهرانکیلوگرم7100
2مفتول مسوار ضخامت 1.51.5 mmتهرانکیلوگرم7100
3مفتول مسوار ضخامت 22 mmتهرانکیلوگرم7100
4مفتول مسوار ضخامت 2.52.5 mmتهرانکیلوگرم7100
5مفتول مسوار ضخامت 8-33-8mmتهرانکیلوگرم7100