فنس

ردیفمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1فنس چشمه 5.5 مفتول 2.05.5 cm2.0 mm0.945 kgتهرانمتر مربع8090
2فنس چشمه 5.5 مفتول 2.25.5 cm2.2 mm1.144 kgتهرانمتر مربع9760
3فنس چشمه 5.5 مفتول 2.45.5 cm2.4 mm1.360 kgتهرانمتر مربع11575
4فنس چشمه 5.5 مفتول 2.85.5 cm2.8 mm1.850 kgتهرانمتر مربع15700
5فنس چشمه 5.5 مفتول 3.05.5 cm3.0 mm2.120 kgتهرانمتر مربع17960
6فنس چشمه 5.7 مفتول 2.05.7 cm2.0 mm0.912 kgتهرانمتر مربع7810
7فنس چشمه 5.7 مفتول 2.25.7 cm2.2 mm1.100 kgتهرانمتر مربع9390
8فنس چشمه 5.7 مفتول 2.45.7 cm2.4 mm1.300 kgتهرانمتر مربع11070
9فنس چشمه 5.7 مفتول 2.85.7 cm2.8 mm1.800 kgتهرانمتر مربع15270
10فنس چشمه 5.7 مفتول 3.05.7 cm3.0 mm2.000 kgتهرانمتر مربع16950
11فنس چشمه 6.5 مفتول 2.06.5 cm2.0 mm0.800 kgتهرانمتر مربع6870
12فنس چشمه 6.5 مفتول 2.26.5 cm2.2 mm0.950 kgتهرانمتر مربع8130
13فنس چشمه 6.5 مفتول 2.46.5 cm2.4 mm1.150 kgتهرانمتر مربع9810
14فنس چشمه 6.5 مفتول 2.86.5 cm2.8 mm1.570 kgتهرانمتر مربع13340
15فنس چشمه 6.5 مفتول 3.06.5 cm3.0 mm1.800 kgتهرانمتر مربع15270
16فنس چشمه 6.7 مفتول 2.06.7 cm2.0 mm0.780 kgتهرانمتر مربع6700
17فنس چشمه 6.7 مفتول 2.26.7 cm2.2 mm0.940 kgتهرانمتر مربع8050
18فنس چشمه 6.7 مفتول 2.46.7 cm2.4 mm1.117 kgتهرانمتر مربع9530
19فنس چشمه 6.7 مفتول 2.86.7 cm2.8 mm1.550 kgتهرانمتر مربع13170
20فنس چشمه 6.7 مفتول 3.06.7 cm3.0 mm1.750 kgتهرانمتر مربع14850
21فنس چشمه 7.5 مفتول 2.07.5 cm2.0 mm0.700 kgتهرانمتر مربع6030
22 فنس چشمه 7.5 مفتول 2.27.5 cm2.2 mm0.835 kgتهرانمتر مربع7170
23فنس چشمه 7.5 مفتول 2.47.5 cm2.4 mm0.998 kgتهرانمتر مربع8540
24فنس چشمه 7.5 مفتول 2.87.5 cm2.8 mm1.350 kgتهرانمتر مربع11490
25فنس چشمه 7.5 مفتول 3.07.5 cm3.0 mm1.560 kgتهرانمتر مربع13260
26فنس چشمه 7.7 مفتول 2.27.7 cm2.2 mm0.820 kgتهرانمتر مربع7040
27فنس چشمه 7.7 مفتول 2.47.7 cm2.4 mm0.980 kgتهرانمتر مربع8385
28فنس چشمه 7.7 مفتول 2.87.7 cm2.8 mm1.320 kgتهرانمتر مربع11240
29فنس چشمه 7.7 مفتول 3.07.7 cm3.0 mm1.550 kgتهرانمتر مربع13170