سیم خاردار

ردیفمحصولنوعضخامت مفتولضخامت خارنوع گالوانیزهوزنمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1سیم خاردار خطیسوزنی2.5 mm2 mmگرم22 kgتهرانکیلوگرم10620سبد خرید
2سیم خاردار سوزنی قطر 60 سانتی مترسوزنی2.5 mm2 mmگرم7 kgتهرانکلاف150000سبد خرید
3سیم خاردار سوزنی قطر90 سانتی مترسوزنی2.5 mm2 mmگرم10 kgتهرانکلاف182000سبد خرید
4سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 سانتی مترحلقوی2.5 mm2 mmگرم7 kgتهرانکلاف155000سبد خرید
5سیم خاردار حلقوی تبری قطر 90 سانتی مترحلقوی2.5 mm2 mmگرم10 kgتهرانکلاف189000سبد خرید