سیم خاردار

ردیفمحصولنوعضخامت مفتولضخامت خارنوع گالوانیزهوزنمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1سیم خاردار خطیخطی2.5 mm2 mmگرم22 kgتهرانکیلوگرم192000
2سیم خاردار سوزنی قطر 60 سانتی مترسوزنی2.5 mm2 mmگرم7 kgتهرانکلاف113000
3سیم خاردار سوزنی قطر90 سانتی مترسوزنی2.5 mm2 mmگرم10 kgتهرانکلاف133000
4سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 سانتی مترحلقوی2.5 mm2 mmگرم7 kgتهرانکلاف125000
5سیم خاردار حلقوی تبری قطر 90 سانتی مترحلقوی2.5 mm2 mmگرم10 kgتهرانکلاف143000