رابیتس

ردیفمحصولوزنچشمهستونطول × عرضمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1رابیتس 400 گرم400 gr3955×220 cmتهرانبرگ10260سبد خرید
2رابیتس 570 گرم570 gr31355×220 cmتهرانبرگ12760سبد خرید
3رابیتس 700 گرم700 gr3955×220 cmتهرانبرگ12260سبد خرید
4رابیتس 800 گرم800 gr3955×220 cmتهرانبرگ13260سبد خرید
5رابیتس 840 گرم840 gr31355×220 cmتهرانبرگ15260سبد خرید
6رابیتس 900 گرم900 gr31355×220 cmتهرانبرگ15760سبد خرید
7رابیتس 1050 گرم1050 gr31355×220 cmتهرانبرگ17260سبد خرید
8رابیتس 1120 گرم1120 gr31355×220 cmتهرانبرگ18260سبد خرید
9رابیتس 1300 گرم1300 gr31355×220 cmتهرانبرگ21260سبد خرید
10رابیتس 1350 گرم1350 gr31355×220 cmتهرانبرگ22260سبد خرید