رابیتس

ردیفمحصولوزنچشمهستونطول × عرضمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1رابیتس 400 گرم400 gr3960×240 cmتهرانبرگ16100سبد خرید
2رابیتس 600 گرم600 gr31160×240 cmتهرانبرگ20300سبد خرید
3رابیتس 700 گرم700 gr31360×240 cmتهرانبرگ23400سبد خرید
4رابیتس 770 گرم770 gr31360×240 cmتهرانبرگ23700سبد خرید
5رابیتس 840 گرم840 gr31360×240 cmتهرانبرگ25500سبد خرید
6رابیتس 950 گرم950 gr31360×240 cmتهرانبرگ27200سبد خرید
7رابیتس 1020 گرم1020 gr31360×240 cmتهرانبرگ30700سبد خرید
8رابیتس 1120 گرم1120 gr31360×240 cmتهرانبرگ31700سبد خرید
9رابیتس 1380 گرم1300 gr31360×240 cmتهرانبرگ32400سبد خرید
10رابیتس 1400 گرم1400 gr31360×240 cmتهرانبرگ33000سبد خرید