توری مرغی

ردیفمحصولطولعرضوزنچشمهمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1توری مرغی عرض 90 وزن 4.5kg45 m90 cm4.5 kg3.4 inchتهرانرول
2توری مرغی عرض 120 وزن 4.5kg45 m120 cm4.5 kg3.4 inchتهرانرول
3توری مرغی عرض 120 وزن 6kg45 m120 cm6 kg3.4 inchتهرانرول107000
4توری مرغی عرض 120 وزن 6.2kg45 m120 cm6.2 kg3.4 inchتهرانرول115000
5توری مرغی عرض 120 وزن 7.5kg45 m120 cm7.5 kg3.4 inchتهرانرول130000
6توری مرغی عرض 120 وزن 8.8kg45 m120 cm8.8 kg3.4 inchتهرانرول165000