توری فرنگی

ردیفمحصولضخامت مفتولطولوزنعرضچشمهمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1توری فرنگی عرض 120 مفتول 0.850.85 mm20 m7 kg120 cm4 cmتهرانرول131000
2توری فرنگی عرض 150 مفتول 0.850.85 mm20 m9 kg150 cm4 cmتهرانرول143000
3توری فرنگی عرض 180 مفتول 0.850.85 mm20 m11 kg180 cm4 cmتهرانرول163000