توری سرندی

محصولضخامت مفتولچشمهابعاد برگواحد قیمتمحل بارگیریقیمتثبت سفارش
توری سرندی برگی چشمه 7 مفتول 3.3 3.3 mm7×7 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 8 مفتول 3.5 3.5 mm8×8 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 10 مفتول 3.8 3.8 mm10×10 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 12 مفتول 4.2 4.2 mm12×12 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 15 مفتول 4.5 4.5 mm15×15 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 18 مفتول 5 5 mm18×18 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 20 مفتول 5.3 5.3 mm20×20 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 25 مفتول 5.6 5.6 mm25×25 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 30 مفتول 6.1 6.1 mm30×30 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 32 مفتول 6.1 6.1 mm32×32 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 35 مفتول 6.5 6.5 mm35×35 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 38 مفتول 6.8 6.8 mm38×38 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 40 مفتول 7.3 7.3 mm40×40 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 45 مفتول 7.5 7.5 mm45×45 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 50 مفتول 8.3 8.3 mm50×50 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 60 مفتول 9 9 mm60×60 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
توری سرندی برگی چشمه 70 مفتول 9 mm70×70 cm1×1.5-1×2 m برگتهران
ردیفمحصولضخامت مفتولچشمهطولعرضواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1توری سرندی رولی چشمه 1 مفتول 1، طول 20-101 mm1×1 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
2توری سرندی رولی چشمه 1.5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm1.5×1.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
3توری سرندی رولی چشمه 2 مفتول 1 ، طول 20-101 mm2×2 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
4توری سرندی رولی چشمه 2.5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm2.5×2.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
5توری سرندی رولی چشمه 3 مفتول 1 ، طول 20-101 mm3×3 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
6توری سرندی رولی چشمه 3.5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm3.5×3.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
7توری سرندی رولی چشمه 4 مفتول 1 ، طول 20-101 mm4×4 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
8توری سرندی رولی چشمه 4.5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm4.5×4.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
9توری سرندی رولی چشمه 5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm5×5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
10توری سرندی رولی چشمه 5.5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm5.5×5.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
11توری سرندی رولی چشمه 1 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm1×1 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
12توری سرندی رولی چشمه 1.5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm1.5×1.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
13توری سرندی رولی چشمه 2 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm2×2 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
14توری سرندی رولی چشمه 2.5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm2.5×2.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
15توری سرندی رولی چشمه 3 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm3×3 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
16توری سرندی رولی چشمه 3.5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm3.5×3.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
17توری سرندی رولی چشمه 4 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm4×4 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
18توری سرندی رولی چشمه 4.5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm4.5×4.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
19توری سرندی رولی چشمه 5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm5×5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
20توری سرندی رولی چشمه 5.5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm5.5×5.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
21توری سرندی رولی چشمه 1 مفتول 2 ، طول 20-102 mm1×1 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
22توری سرندی رولی چشمه 1.5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm1.5×1.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
23توری سرندی رولی چشمه 2 مفتول 2 ، طول 20-102 mm2×2 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
24توری سرندی رولی چشمه 2.5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm2.5×2.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
25توری سرندی رولی چشمه 3 مفتول 2 ، طول 20-102 mm3×3 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
26توری سرندی رولی چشمه 3.5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm3.5×3.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
27توری سرندی رولی چشمه 4 مفتول 2 ، طول 20-102 mm4×4 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
28توری سرندی رولی چشمه 4.5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm4.5×4.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
29توری سرندی رولی چشمه 5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm5×5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
30توری سرندی رولی چشمه 6 مفتول 2 ، طول 20-102 mm6×6 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
31توری سرندی رولی چشمه 5.5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm5.5×5.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
32توری سرندی چشمه 3 مفتول 3 ، طول 1.503.0 mm3×3 cm1.50 m1 mرولتوافقی
33توری سرندی چشمه 3 مفتول 3 ، طول 23.0 mm3×3 cm2 m1 mرولتوافقی
34توری سرندی چشمه 5 مفتول 3 ، طول 1.503.0 mm5×5 cm1.50 m1 mرولتوافقی
35توری سرندی چشمه 5 مفتول 3 ، طول 23.0 mm5×5 cm2 m1 mرولتوافقی
36توری سرندی چشمه 18 مفتول 3.5 ، طول 23.5 mm18×18 cm2 m1 mرولتوافقی