توری حصاری

ردیفمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.05.5 cm2.0 mm0.945 kgتهرانمتر مربع8080
2توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.25.5 cm2.2 mm1.144 kgتهرانمتر مربع9760
3توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.45.5 cm2.4 mm1.360 kgتهرانمتر مربع11575
4توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.85.5 cm2.8 mm1.850 kgتهرانمتر مربع15690
5توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 3.05.5 cm3.0 mm2.120 kgتهرانمتر مربع17960
6توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.05.7 cm2.0 mm0.912 kgتهرانمتر مربع7810
7توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.25.7 cm2.2 mm1.100 kgتهرانمتر مربع9390
8توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.45.7 cm2.4 mm1.300 kgتهرانمتر مربع11070
9توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.85.7 cm2.8 mm1.800 kgتهرانمتر مربع15270
10توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 3.05.7 cm3.0 mm2.000 kgتهرانمتر مربع16950
11توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.06.5 cm2.0 mm0.800 kgتهرانمتر مربع6870
12توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.26.5 cm2.2 mm0.950 kgتهرانمتر مربع8130
13توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.46.5 cm2.4 mm1.150 kgتهرانمتر مربع9810
14توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.86.5 cm2.8 mm1.570 kgتهرانمتر مربع13340
15توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 3.06.5 cm3.0 mm1.800 kgتهرانمتر مربع15270
16توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.06.7 cm2.0 mm0.780 kgتهرانمتر مربع6700
17توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.26.7 cm2.2 mm0.940 kgتهرانمتر مربع8050
18توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.46.7 cm2.4 mm1.117 kgتهرانمتر مربع9535
19توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.86.7 cm2.8 mm1.550 kgتهرانمتر مربع13170
20توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 3.06.7 cm3.0 mm1.750 kgتهرانمتر مربع14850
21توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.07.5 cm2.0 mm0.700 kgتهرانمتر مربع6030
22توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.27.5 cm2.2 mm0.835 kgتهرانمتر مربع7165
23توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.47.5 cm2.4 mm0.998 kgتهرانمتر مربع8535
24توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.87.5 cm2.8 mm1.350 kgتهرانمتر مربع11490
25توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 3.07.5 cm3.0 mm1.560 kgتهرانمتر مربع13255
26توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.27.7 cm2.2 mm0.820 kgتهرانمتر مربع7040
27توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.47.7 cm2.4 mm0.980 kgتهرانمتر مربع8380
28توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.87.7 cm2.8 mm1.320 kgتهرانمتر مربع11240
29توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 3.07.7 cm3.0 mm1.550 kgتهرانمتر مربع13170